Algemene voorwaarden VIER advocaten

 1. VIER advocaten (“VIER”) is een maatschap naar Nederlands recht. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden. VIER is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te De Haag onder nummer 62692836.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van VIER advocaten aan de maatschap, aan de maten van de maatschap of aan de werknemers van de maatschap, verstrekken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VIER advocaten.
 4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. VIER advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, behoudens voor zover het een in te schakelen procesadvocaat bij een andere rechtbank betreft en deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever overleggen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, uitgezonderd de hiervoor bedoelde procesadvocaat en deurwaardersbijstand.
 6. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VIER, vrijwaart de opdrachtgever VIER voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 7. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap van VIER advocaten, dan wel één van de maten van de maatschap, dan wel hun bestuurders of de werknemers van de maatschap, ter zake van door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 8. Iedere aansprakelijkheid van VIER wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van VIER in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van VIER komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van VIER plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van VIER beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.
 9. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens VIER en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 10. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van VIER berekend op basis van een door VIER vastgesteld vaste prijs of een vastgesteld uurtarief, beide nog te vermeerderen met BTW. Indien VIER met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is VIER gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 11. VIER is gerechtigd tarieven, waaronder nadrukkelijk begrepen de vaste prijzen, periodiek aan te passen.
 12. VIER brengt in beginsel een voorschot in rekening als aanbetaling op de overeengekomen vaste prijs. Het alsdan nog te betalen gedeelte van de vaste prijs zal conform afspraak dienen te worden betaald. Onder deze vaste prijs valt enkel en alleen de vergoeding van de door VIER advocaten in die bewuste zaak verrichte werkzaamheden. Griffierechten, deurwaarders- en vertaalkosten vallen nadrukkelijk niet onder de vaste prijs en dienen afzonderlijk door de cliënt te worden betaald.
 13. Wanneer er geen vaste prijs is afgesproken zal VIER maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 14. VIER hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is VIER gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 15. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is VIER gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die minimaal worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 16. VIER is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 17. VIER advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. VIER advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement (te raadplegen via vwww.vieradvocaten.nl/algemenevoorwaarden/privacystatement).
 18. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VIER is Nederlands recht van toepassing.
 19. VIER hanteert een interne klachtenregeling. Uw klacht kunt u schriftelijk richten aan de klachtenfunctionaris mr. Grégoire.
 20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VIER advocaten is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
 21. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van VIER advocaten, alsmede van al degenen die voor die maatschap werkzaam zijn.
 22. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.