Ondertoezichtstelling

Als er vanuit, bijvoorbeeld, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis of het consultatiebureau zorgen zijn over uw kind dan kan dit ertoe leiden dat er een onderzoek wordt opgestart door de Raad voor de Kinderbescherming naar de opvoedsituatie bij u thuis.

Als de Raad voor de Kinderbescherming uit dat onderzoek de conclusie trekt dat er zorgen zijn, dan kan de Raad besluiten de rechter te vragen uw kind voorlopig onder toezicht te stellen. Er moet in dat geval wel sprake van spoedeisendheid zijn een dergelijke voorlopige ondertoezichtstelling is voor maximaal drie maanden.

Het is ook mogelijk dat de Raad beslist dat zij de rechter verzoekt uw kind ‘gewoon’ onder toezicht stellen. Dat kan voor maximaal een jaar en die periode kan daarna telkens worden verlengd.

Als u vrijwillig instemt met een dergelijk verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kan vaak worden afgezien van het behandelen van dat verzoek op een rechtszitting. U hoeft niet vrijwillig in te stemmen met zo’n verzoek tot ondertoezichtstelling. Er kunnen immers veel redenen zijn waarom u van mening bent dat het niet in het belang van uw kind is dat hij of zij onder toezicht wordt gesteld.

Daarom is het belangrijk dat u juridisch advies in wint, zodat voor u duidelijk is wat de – juridisch bezien – meest verstandige optie is.

Gevolgen ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling leidt ertoe dat er een gezinsvoogd wordt benoemd, die toezicht uitoefent op de manier waarop de minderjarige opgroeit en wordt opgevoegd. Ook als beide ouders het gezag hebben is het mogelijk dat er een gezinsvoogd wordt aangesteld door de uitspraak van de rechter (=de beschikking). De benoeming van de gezinsvoogd wordt ook wel een gezagsbeperkende maatregel genoemd, omdat de gezinsvoogd zich actief mag (en zal) bemoeien met de wijze waarop het gezag over de minderjarige wordt uitgeoefend door u en uw (ex-)partner. De ondertoezichtstelling is dus een vergaande maatregel die ervoor zorgt dat u (en uw (ex-)partner) niet meer alleen alle beslissingen over uw kind mag nemen. 

Veel ouders vinden het vaak lastig om de rol van gezinsvoogd te begrijpen (en soms zelfs te accepteren). Het is daarom belangrijk dat u van een onafhankelijke derde, zoals een advocaat, juridisch advies in wint zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Over het algemeen geldt dat hoe duidelijker het is welke rol de gezinsvoogd heeft, hoe beter dit leidt tot overleg met de gezinsvoogd.

In veel gevallen is er sprake van een gecompliceerde verstandhouding tussen de ouders en de gezinsvoogd, zeker als de ouders van de onder toezicht gestelde minderjarige niet meer bij elkaar zijn. Waar de ene ouder er sneller voor kiest om samen te werken met een gezinsvoogd, kiest de anders ervoor om juist ‘strijd’ te voeren met gezinsvoogd. Het is belangrijk dat u zich laat adviseren over uw juridische positie (en die van de gezinsvoogd), waardoor u ervan op de hoogte bent welke gevolgen welke houding kan hebben.

De ervaring leert dat als een minderjarige eenmaal onder toezicht is gesteld, de gezinsvoogd vaak aan de rechter verzoekt om die ondertoezichtstelling te verlengen. Een rechter zal vaak het standpunt van de gezinsvoogd zeer serieus nemen (en vaak volgen) en het is belangrijk dat u zich goed juridisch laat bijstaan om de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken.

U doet er bijvoorbeeld verstandig aan om, in overleg met een advocaat, met een gezinsvoogd te overleggen en te bekijken of de verlenging wel echt noodzakelijk is. Soms zal, in overleg met de gezinsvoogd, worden besloten alsnog geen verzoek tot verlenging in te dienen.

In de meeste gevallen zal het verzoek tot verlenging toch worden ingediend, waardoor u er verstandig aan doet om een advocaat u te laten vertegenwoordigen. Een van onze advocaten staat u graag bij, zowel vooraf, tijdens als na de behandeling van het verzoek tot ondertoezichtstelling (of de verlenging daarvan).

Uithuisplaatsing

Als de Raad van mening is dat uw kind niet alleen onder toezicht gesteld moet worden, maar dat de veiligheid van uw kind in gevaar is dan kan de rechter verzocht worden uw kind uit huis te plaatsen.

Zo’n uithuisplaatsing heeft nog verdere gevolgen dan een ondertoezichtstelling, omdat dit betekent dat uw kind niet meer bij uw thuis zal blijven wonen. Uiteraard kunnen wij ons goed voorstellen dat u het niet eens bent met dit verzoek tot uithuisplaatsing en wij staan u graag bij om samen met u verweer te voeren in een dergelijke procedure.

Het is mogelijk dat u toch instemt met het verzoek tot uithuisplaatsing en in dat geval is het belangrijk dat uw kind in een zo veel als mogelijk vertrouwde omgeving gaat wonen. Vaak wordt er gezocht naar mogelijkheden van uithuisplaatsing in uw eigen netwerk. Denkt u daarbij aan naaste familie of vrienden.

Een dergelijke netwerkplaatsing is voor uw kind ook de meest wenselijke oplossing, want dat is zoveel mogelijk sprake van een vertrouwbare omgeving.

Als er in uw eigen netwerk onvoldoende mogelijkheden zijn tot uithuisplaatsing, of als de gezinsvoogd en/of de Raad voor de Kinderbescherming van mening zijn dat er onvoldoende mogelijkheden zijn, dan zal uw kind ergens anders ondergebracht moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een pleeggezin, of in een logeervoorziening.

In al deze gevallen zal het verzoek tot uithuisplaatsing aan de rechter moeten worden voorgelegd en het is uiteraard verstandig dat u zich laat adviseren en bijstaan door een advocaat bij een dergelijke procedure. Een advocaat kan u namelijk uitleggen welke mogelijkheden er zijn en kan kritisch bekijken of een uithuisplaatsing wel echt noodzakelijk is, of dat er andere passende oplossingen voorhanden zijn.

In een aantal gevallen is het verstandig om in te stemmen met de uithuisplaatsing, maar om de rechter te vragen een kortere periode toe te wijzen dan is verzocht door de gezinsvoogd, de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde instelling.

Die kortere periode kan worden gebruikt om te zoeken naar alternatieven en om de gezinsvoogd aan te sporen daar (gepaste) haast mee te maken.

Gesloten uithuisplaatsing

Het is zelfs mogelijk dat wordt besloten dat uw kind gesloten uit huis geplaatst wordt. Dat betekent dat uw kind in een instelling voor gesloten jeugdhulp wordt geplaatst, met de deur op slot (vandaar de term gesloten). Dit om te voorkomen dat uw kind zich zal onttrekken aan de hulp die hij of zij nodig heeft.

Een procedure over gesloten uithuisplaatsing wordt door de wetgever zo belangrijk gevonden, dat uw kind automatisch een advocaat krijgt toegewezen om zijn of haar belangen te vertegenwoordigen. Dit systeem is zo bedacht, omdat een gesloten uithuisplaatsing dermate zware gevolgen heeft voor uw kind, dat de wetgever het verstandig vindt dat een advocaat over de schouders van uw kind meekijkt om te bezien of wel aan alle voorwaarden voor uithuisplaatsing is voldaan.

U mag uzelf ook laten bijstaan door een advocaat in een dergelijke procedure over gesloten uithuisplaatsing, wat bijvoorbeeld verstandig kan zijn als de belangen van uzelf en die van uw kind niet helemaal overeenkomen.

De advocaten van Vier Advocaten kunnen u bijstaan in alle bovenstaande procedures en zijn u graag van dienst. Neemt u contact met ons op via ons kantoortelefoonnummer 070 221 05 14, of via één van de 06-nummers die bij de advocaten zelf staan vermeld. Ook kunt u ons per e-mail bereiken op info@vieradvocaten.nl. Wij staan graag voor u klaar.

Als u meer informatie wilt lezen over de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing dan verwijzen wij u door naar de website van de rechtspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Ondertoezichtstelling
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Uithuisplaatsing/Paginas/procedure.aspx