Overleg over kinderalimentatie? Bel direct 070 221 0514

Kinderalimentatie

Beide ouders zijn volgens de wet verplicht om naar verhouding van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Deze bijdrage wordt ook wel kinderalimentatie genoemd.
De hoogte van de kinderbijdrage is afhankelijk van het netto-inkomen dat de echtgenoten in de laatste periode van hun huwelijk maandelijks te besteden hadden en van de draagkracht van de ouders ná de echtscheiding.

Bij een scheiding of de beëindiging van een relatie moet worden bekeken of de ene (niet verzorgende) ouder kinderalimentatie aan de andere (wel verzorgende) ouder moet betalen. Een eventuele bijdrage in de kosten van de kinderen wordt betaald aan de ouder bij wie het kind woont, dus bij wie het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft.

De volgende personen zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen:

  • juridische ouders;
  • de verwekker van het kind, maar alleen als het kind de moeder als ouder heeft;
  • de persoon die als levensgezel van moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad;
  • stiefouders ten opzichte van de kinderen van zijn/haar echtgenoot (of geregistreerd partner) die tot het gezin van die stiefouder en die echtgenoot/geregistreerd partner horen.

Onderhouds- en kinderalimentatieplicht minderjarige kinderen

De wettelijke onderhoudsplicht voor minderjarige kinderen bestaat volgens de wet totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Die verplichting duurt voort tot het 21e levensjaar van het kind, waarbij geldt dat de ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van het kind. Ook de stiefouder is, tijdens zijn of haar huwelijk of geregistreerd partnerschap, verplicht te voorzien in de kosten van het kind of de kinderen van zijn of haar partner totdat het kind de leeftijd van 21 heeft bereikt.

» Lees meer


Vanaf het 21e jaar van een kind bestaat er geen onderhoudsplicht jegens het kind meer, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Juridisch wordt er in zo’n geval van dat kind geëist dat het aantoont behoeftig te zijn.

Beide ouders zijn volgens de wet verplicht om naar verhouding van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Deze bijdrage wordt ook wel kinderalimentatie genoemd.
De hoogte van de kinderbijdrage is afhankelijk van het netto-inkomen dat de echtgenoten in de laatste periode van hun huwelijk maandelijks te besteden hadden en van de draagkracht van de ouders ná de echtscheiding.

» Verberg

Vaststelling kinderalimentatie

Voor de vaststelling van de kinderalimentatie hanteert de rechter speciaal daarvoor ontwikkelde normen, ook wel de ‘Tremanormen’ genoemd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tabellen die door het NIBUD zijn opgesteld. De kinderalimentatie wordt jaarlijks met een wettelijk indexeringspercentage verhoogd. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt, in principe, totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De hoogte van de alimentatie kan worden aangepast als sprake is van een gewijzigde omstandigheden.

Wijziging of herberekening kinderalimentatie

De kinderbijdrage kan worden gewijzigd als sprake is van gewijzigde omstandigheden. De volgende omstandigheden kunnen daarvoor van belang zijn:

  • u raakt uw baan kwijt;
  • uw inkomen of dat van uw ex-partner wijzigt. Overigens kan het zowel gaan om een verlaging van uw inkomen, als om een verhoging;
  • de winst uit uw bedrijf (resultaten uit onderneming) is sterk verminderd en de verwachting is dat deze lijn zich zal voortzetten;
  • uzelf of uw partner trouwt (opnieuw) of u gaat (opnieuw) een geregistreerd partnerschap aan;
  • u krijgt (nog) een kind.

Er zijn nog talloze omstandigheden denkbaar. Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden moet de vastgestelde kinderbijdrage worden herzien. Er moet opnieuw een alimentatieberekening worden gemaakt op basis van de huidige financiële situatie van de ouders.

» Lees meer


Een herberekening kan ertoe leiden dat de alimentatie wordt verlaagd, omdat een van de ouders door de gewijzigde omstandigheden minder financiële ruimte (zogenaamde ‘draagkracht’) heeft. Als er zich zo’n gewijzigde omstandigheid voordoet is het van belang snel actie te ondernemen en een (her)berekening te laten maken van de alimentatie.

VIER advocaten voorziet u van goed advies en beschikt over deskundige advocaten die een herberekening voor u kunnen maken. U kunt dan samen met uw ex-partner afspraken maken over de gewijzigde alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter worden verzocht een beslissing te nemen. VIER advocaten staat u bij in deze procedure en start deze voor u op.

Berekening Kinderalimentatie

De berekening van de kinderalimentatie is maatwerk. VIER advocaten kan een alimentatieberekening voor u maken zodat u weet waar u aan toe bent. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

» Verberg


Indien u een zaak of vraag heeft, neem contact met ons op via telefoonnummer: 070 221 0514.