Rechtsgebieden Particulier

U bent hier 9 Rechtsgebieden

FAMILIERECHT

Als specialiste op het terrein van familierecht weet Fleur als geen ander dat de menselijke maat centraal staat. Zij staat u graag bij in alle denkbare geschillen op dit gebied: kwesties over afstamming (zoals erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap), adoptie, omgangsregelingen en gezag, kinder– en partneralimentatie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, verdeling van (huwelijkse) gemeenschap, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, naamswijziging en echtscheiding (en ontbinding geregistreerd partnerschap en verbreking niet-geregistreerde relaties) behoren tot haar expertise.

ARBEIDSRECHT

Als werknemer is het lastig te weten waar u precies staat ten opzichte van uw werkgever, omdat u niet een gelijke positie aan de onderhandelingstafel heeft. Er zijn veel wettelijke waarborgen die niet zomaar door een arbeidscontract opzij gezet kunnen worden. Deze algemene regels gelden namelijk altijd, ongeacht wat u samen afspreekt. Bij vragen over uw contract of over een contractverlenging is het verstandig de afspraken van te voren door een advocaat te laten toetsen. Ook als u een geschil heeft met uw werkgever en er een procedure dreigt of al loopt helpt VIER advocaten u graag met als doel een optimaal resultaat voor u te bereiken.

STRAFRECHT

In het strafrecht heeft u een lastige positie ten opzichte van de politie en het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen is het zeer belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium al overleg heeft met uw advocaat om precies te weten waar u verstandig aan doet. Neem dus voor het verhoor van de politie contact op met uw advocaat. Als u een dagvaarding heeft ontvangen en moet voorkomen staat VIER advocaten u natuurlijk graag bij. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw zaak te bespreken, ook in het weekend.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? U bent niet verplicht om daarmee akkoord te gaan en VIER advocaten adviseert u graag wat uw opties zijn. Zijn er spullen bij u in beslag genomen en wilt u deze terug? VIER advocaten kan voor u een klaagschrift indienen om ervoor te zorgen dat de zaak voor de rechter komt. Ook als u onterecht heeft vastgezeten en u een schadevergoeding daarvoor wilt ontvangen helpen wij u graag verder. Neem contact op om te vragen wat uw mogelijkheden zijn.

Het kan gebeuren dat u openstaande boetes (ook wel: cjib-boetes, gijzelingsboetes of mulderboetes genoemd) niet kunt betalen. In dat geval ontvangt u vaak een uitnodiging om te verschijnen bij de kantonrechter omdat de officier van justitie vordering tot gijzeling wil doen. Het blijft in zo’n geval vaak niet bij een vordering tot gijzeling voor één boete. Als u meerdere boetes onbetaald heeft gelaten kan de rechter besluiten u voor langere periode vast te zetten (te gijzelen) en als u simpelweg niet kunt betalen staat u sterker dan u misschien zult denken. Het treffen van een betalingsregeling met het CJIB om gijzeling te voorkomen biedt vaak al een oplossing. Maar ook als dat niet het geval is kan VIER advocaten u in deze lastige situatie een uitweg bieden door het opstarten van een kort geding tegen de uitvoering van die gijzeling.

Als de politie uw woning doorzoekt of binnenvalt kan het gebeuren dat daardoor schade optreedt. In veel gevallen is de politie daarvoor aansprakelijk, ook als zij toestemming hadden om de woning te doorzoeken. De politie is dan verplicht om schadevergoeding te betalen aan u (of bijvoorbeeld aan uw verhuurder als er schade is aan de gehuurde woning).

JEUGD(STRAF)RECHT

Nog meer dan in het ‘gewone’ strafrecht is het in het jeugdstrafrecht essentieel dat de advocaat zo snel mogelijk bij de zaak wordt betrokken. Vanaf het moment van aanhouding adviseert de advocaat de minderjarige en onderhoudt hij contact met de ouders van de minderjarige. Ook kan hij het verhoor bijwonen om de jeugdige verdachte met raad en daad bij te staan. Bij minderjarige verdachten wordt vaak een transactie of strafbeschikking aangeboden waardoor een zitting kan worden voorkomen en het is voor de minderjarige, en de ouders, belangrijk om te weten wat een verstandige keuze is. Onze advocaten adviseren u graag hierover. Wanneer het toch tot een zitting komt (bij de officier van justitie of de kinderrechter) staan wij vanzelfsprekend de minderjarige verdachte ook bij, waarbij in samenspraak met de jeugdige verdachte en ouders naar het beste resultaat wordt gestreefd.

JEUGDRECHT – ONDERTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING

Bij procedures over gezagsbeperkende maatregelen, zoals de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, is het van belang dat u van goede rechtsbijstand wordt voorzien. Vier Advocaten staat u hierin graag met raad en daad terzijde.

VERBINTENISSENRECHT

Zonder het te beseffen sluit u in het dagelijkse leven vele overeenkomsten, die zonder problemen over en weer worden nagekomen. Maar pas als er iets misgaat in de nakoming van die afspraken merkt u hoe ingewikkeld de achterliggende wet- en regelgeving kan zijn. Het is daarom verstandig om juridisch advies in te winnen zodat u uw geschil zo snel mogelijk tot een goed einde kunt brengen.

Huurrecht

De huurder heeft in Nederland een vergaande juridische bescherming. Juridisch gelijk heeft de huurder dus in veel gevallen al. In sommige gevallen is het voor de huurder alleen lastig om ook dat gelijk te krijgen, omdat de verhuurder niet bereid is stappen te ondernemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om problemen die voor u overlast veroorzaken (gebreken), of om een discussie over de hoogte van de huurprijs of servicekosten. En is het nu wel of niet toegestaan om uw woning (gedeeltelijk) onder te verhuren?

Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure bij de rechtbank of de kantonrechter

Soms lukt het partijen niet om onderling het juridische probleem op te lossen, waardoor de gang naar de rechter de overgebleven stap is. VIER advocaten kan u in allerlei verschillende procedures met raad en daad terzijde staan.

VIER advocaten kan u zowel bijstaan in het geval u zelf wilt overgaan tot het opstarten van een procedure, als in het geval dat u moet voorkomen bij de rechter en u verweer wenst te voeren.

Afhankelijk van de aard van uw juridische probleem zullen wij samen met u een processtuk (verzoekschrift of dagvaarding) opstellen en u gedurende de gehele rechterlijke gang begeleiden.

Uiteraard staat uw belang in een dergelijke procedure voorop en houden wij altijd in het achterhoofd dat een schikking vaak de voorkeur heeft boven een rechterlijke uitspraak.

Dagvaardingsprocedure bij de rechtbank

Dagvaarden

Deze procedure begint met het uitbrengen van de dagvaarding door een deurwaarder. De deurwaarder bezorgt de dagvaarding (dat is het procesdocument waarin de eis staat en de argumenten waarop die eis is gebaseerd bij de partij die wordt gedagvaard. Die gedagvaarde partij wordt de gedaagde genoemd (als het om meer personen gaat heten die personen: gedaagden).

Een gedaagde partij kan zowel een natuurlijk persoon zijn, als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of een stichting). Ook de eisende partij kan zowel een rechtspersoon, als een natuurlijk persoon zijne.

Sommige personen mogen niet zelf in een dagvaardingsprocedure optreden, denk bijvoorbeeld aan minderjarigen, onderbewindgestelden en ondercuratelegestelden. Die personen worden vertegenwoordigd door anderen, zoals in het geval van minderjarigen de ouders, in het geval van onderbewindgestelden de bewindvoerder en bij ondercuratelegestelden de curator.

Exploot

Nadat de deurwaarder de dagvaarding heeft bezorgd bij de gedaagde partij, ontvangt de eisende partij hiervan een afschrift. Dit afschrift bevat een betekend (=door de deurwaarder bezorgd) exemplaar van de dagvaarding, inclusief bijlagen. De bijlagen bij een dagvaarding worden producties genoemd. Zo’n afschrift van een door de deurwaarder bezorgd exemplaar wordt ‘exploot’ genoemd.

Aanbrengen

Dit exploot wordt door of namens de eisende partij naar de rechtbank gestuurd, die deze dagvaarding zal registreren op de agenda van de rechtbank. Die agenda van de rechtbank wordt de rolagenda, of kortweg ‘de rol’ genoemd. Het registreren van een uitgebrachte dagvaarding wordt ‘aanbrengen’ genoemd.

In sommige gevallen vergeet een eisende partij de dagvaarding aan te brengen. In dat geval is er (nog) geen man overboord; het is namelijk mogelijk een zogenaamd ‘herstelexploot’ te laten bezorgen door de deurwaarder. Dat herstelexploot is bedoeld om een aantal fouten te kunnen herstellen, zoals het vergeten van het aanbrengen van de dagvaarding, het vermelden van een onjuiste partijnaam of het vermelden van een onjuiste roldatum (dat is de datum waarop de zaak bij de rechtbank in de rolagenda wordt genoteerd).

Het is belangrijk dat de eisende partij vervolgens wel – op tijd – het originele exploot van de dagvaarding én het herstelexploot aanbrengt bij de rechtbank. De rechtbank zal daarna de zaak registreren en bekijken of de gedaagde partij, dan wel iemand namens de gedaagde partij, zich heeft gemeld op of voor de roldatum.

Regelmatig wordt Vier Advocaten gebeld en wordt er door iemand die is gedagvaard aangegeven dat diegene op een bepaalde datum ‘moet voorkomen’. In het civiele recht betekent dit ‘voorkomen’ niets meer of niets minder dan dat een gedaagde partij zichzelf kan melden bij de rechtbank. Bij kantonzaken mag dat persoonlijk en zowel schriftelijk, als mondeling en bij handelszaken door tussenkomst van een advocaat. Als zo’n gedaagde partij, of iemand namens de gedaagde partij, zich meldt dan wordt dat ‘stellen’ genoemd.

Verstek

Stelt zich niemand op of voor de roldatum, dan wordt er verstek verleend aan de gedaagde partij of partijen. Dit verstek verlenen doet de rechtbank niet zomaar; er moet wel aan alle eisen en formaliteiten zijn voldaan, voordat de rechtbank verstek verleend.

Het gevolg van verstek is dat er een datum wordt bepaald waarop de rechtbank vonnis zal gaan wijzen. In de tussenliggende periode – dus tussen de roldatum en de datum dat het vonnis staat ingepland – kan de gedaagde partij, of natuurlijk iemand namens de gedaagde partij, zich alsnog melden. Dan wordt het verstek gezuiverd en gaat de procedure door als ‘gewone’ procedure (zie hierna).

Meldt zich niemand namens de gedaagde partij, dan zal er een verstekvonnis volgen. In het algemeen geldt dat een rechtbank de vordering(en) van de eisende partij zal toewijzen in zo’n verstekvonnis, tenzij de rechtbank de vordering onrechtmatig (dus in strijd met de wet) of ongegrond (niet goed onderbouwd) vindt.

Dit verstekvonnis wordt door de rechtbank vervolgens naar de eisende partij gezonden en die zal proberen dit vonnis door te sturen naar de gedaagde partij of partijen, waarbij de gedaagde wordt verzocht te betalen (of te doen of te laten) wat er in het vonnis is toegewezen. Over het algemeen krijgt een gedaagde partij twee weken de tijd om vrijwillig aan een vonnis te voldoen.

Executie

Doet de gedaagde partij dat niet, dan zal de eisende partij een deurwaarder inschakelen. Die deurwaarder zal de uitspraak bij de gedaagde partij bezorgen (betekenen) en daarna mag de uitspraak uitgewonnen worden (‘geëxecuteerd’ worden).

Bij de executie van een uitspraak waarbij bijvoorbeeld een geldvordering is toegewezen, kan er in opdracht van de eisende partij beslag worden gelegd op de koopwoning van de gedaagde partij, of op de bankrekening van de gedaagde partij. De eisende partij mag over het algemeen net zo lang doorgaan met executeren, totdat de hele toegewezen vordering is betaald.

Verzet

Bij een verstekvonnis geldt nog dat als de gedaagde partij eigenlijk helemaal niet bekend was met de procedure, de gedaagde partij de mogelijkheid heeft om alsnog zich te melden in die procedure. Dat wordt ‘in verzet gaan’ genoemd. De wet biedt de gedaagde partij in dit geval verschillende mogelijkheden om in verzet te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in verzet te gaan als de uitspraak niet in persoon is betekend en er ook nog geen executiemaatregelen zijn uitgewonnen (dus: als er bijvoorbeeld nog geen geld is geïnd of als de woning nog niet is ontruimd).

Voor een gedaagde partij die een verstekvonnis heeft ontvangen, is het daarom belangrijk op tijd juridisch advies in te winnen om te bekijken of er nog mogelijkheden zijn tegen dit verstekvonnis op te komen. Vaker dan men zou denken, is het namelijk mogelijk in verzet te gaan. Neem daarover dus op tijd contact op met Vier Advocaten, zodat wij de juridische mogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen en desgewenst actie kunnen ondernemen.

Verstek bij meerdere gedaagde partijen

De regels zitten weer net iets anders in elkaar als er meerdere partijen zijn en niet alle van die partijen verstek hebben laten gaan. In de wet staat namelijk bepaald dat als één van die partijen zich wel meldt in de procedure, de procedure geldt als ‘een procedure op tegenspraak’.

Een procedure op tegenspraak is een gebruikelijke procedure, waarbij de gedaagde partij (of een van hen) zich dus stelt en verweer gaat voeren in de procedure. Dat laatste hoeft overigens niet, maar is wel logisch.

Bij zo’n procedure op tegenspraak krijgt de gedaagde partij zich heeft gesteld een termijn van de rechtbank om een antwoord op de dagvaarding, ‘conclusie van antwoord’ genoemd, in te dienen.

Bij de handelsafdeling van de rechtbank is die termijn in eerste instantie zes weken en bij team kanton vier weken. Bij kantonzaken wordt over het algemeen een eerste uitstel van die termijn voor nog eens vier weken gegeven, bij de rechtbank is daar eerste overleg voor nodig met de eisende partij (zie de Procesreglementen).

Verweer; conclusie van antwoord en tegeneis

Uiteindelijk zal de gedaagde partij dus op de toegewezen datum, ook weer een ‘roldatum’, de conclusie van antwoord (inclusief producties) indienen. Het is voor de gedaagde partij mogelijk om in dit document niet alleen maar te reageren op de eis, maar ook om een eigen eis te stellen. Die eigen eis wordt een ‘eis in reconventie’ genoemd en het enige waaraan die eis moet voldoen, is dat die betrekking heeft op dezelfde partijen.

Verder verloop procedure

Nadat de gedaagde partij de conclusie van antwoord (eventueel met eis in reconventie) heeft ingediend zal de rechtbank in de regel een zitting, ‘mondelinge behandeling’ genoemd, inplannen.

In de tussenliggende periode zullen partijen vaak nog aanvullende bewijzen (‘stukken’ of ‘producties’ genoemd) insturen naar de rechtbank om hun eis, of juist verweer daartegen, nader te onderbouwen.

Is er een eis in reconventie ingesteld, dan heeft de oorspronkelijk eisende partij (die nu verweer is tegen de ‘tegeneis’) natuurlijk nog de mogelijkheid daar een reactie op in te dienen. Die reactie wordt ‘conclusie van antwoord in reconventie’ genoemd. De ‘gewone’ procedure wordt namelijk de procedure ‘in conventie’ genoemd.

Feiten en bewijs

In civiele procedures is het belangrijk te beseffen dat partijen vaak compleet verschillende denken over een bepaalde gebeurtenis (of gebeurtenissen) en de gevolgen daarvan. Het is aan partijen om de relevante feiten in hun processtukken te vermelden en van die feiten bewijs aan te bieden.

De algemene regel voor dit bewijs is dat degene die van een bepaalde stelling een rechtsgevolg inroept (bijvoorbeeld: de overeenkomst is niet goed nagekomen) het bewijs daarvan moet insturen. Dit insturen van bewijs (‘overleggen’ van bewijs genoemd) is een erg belangrijk instrument om een procedure positief af te kunnen ronden.

Wordt er namelijk onvoldoende bewijs ingediend, dan leidt dat er vaak toe dat een procedure wordt verloren. Verlies van een procedure betekent ook, dat er – over het algemeen – proceskosten betaald moeten worden aan de gedaagde partij. Die proceskosten bestaan uit het entreegeld dat betaald moet worden bij de rechtbank (‘griffierecht’ geheten, wat door de gedaagde partij in kantonzaken overigens niet betaald hoeft te worden), te vermeerderen met een bedrag dat volgens een puntensysteem is berekend (zie www.rechtspraak.nl etc.) voor de puntensysteem van zowel de rechtbank afdeling civiel, als de afdeling kanton.

Dient een eisende partij wel voldoende bewijs in voor toewijzing van de vordering, of wordt de onderbouwing van de eisende partij door de gedaagde partij helemaal niet ontkent (‘betwist’) dan betekent dit over het algemeen dat ofwel de gedaagde partij op haar beurt voldoende bewijs voor het verweer moet leveren, of dat de vorderingen van de eisende partij worden toegewezen.

Het is belangrijk te beseffen dat het bovenstaande een sterk vereenvoudigde weergave is van het bewijsrechtsysteem, maar in de kern komt het hierop neer: heeft de rechter voldoende (bewijs van) de feiten, dan zal de rechter het juiste rechtsoordeel geven, wat vaak leiden tot het gewenste rechtsgevolg (en uiteindelijk een winnende uitspraak).

VIER ADVOCATEN

Een inmiddels zes personen sterk team staat u bij met raad en daad in het behartigen van uw belangen.

UW ZAAK VOOROP!

Wij behalen de best mogelijke resultaten voor onze clienten en gaan ook voor u voor optimale uitkomsten.

BESPREEK UW ZAAK

Bespreek uw zaak gratis en vrijblijvend met één van onze advocaten. Bel ons vandaag nog op 070 221 0514 voor advies.

CONTACT MET ONS KANTOOR

Stel vrijblijvend uw vraag en wij nemen contact met u op om u verder te helpen. Uw informatie wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld door ons kantoor. U kunt ons ook bellen op 070 221 0514.

VIER ADVOCATEN

Advocaten familierecht, strafrecht en huurrecht

Koninginnegracht 53
2514 AE Den Haag

Route